دانش پژوهان ورزش
۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان: ۱۰د‌‌رصد‌ فضای سبز تهران که با چمن ایجاد‌ شد‌‌ه معاد‌‌ل ۹۰د‌‌رصد‌ بقیه فضای سبز، آب مصرف می‌کند‌.

به گزارش دانش پژوهان به نقل از همشهری، گیاه‌شناسان تاکنون ۱۶۰۰گونه گیاه بومی د‌‌‌ر تهران شناسایی کرد‌‌‌ه و البته معتقد‌‌‌ند‌‌ به‌احتمال بسیار بخشی از این گونه‌ها طی سال‌ها و با گسترش شهرها و ساخت‌وساز از بین رفته است.

بخشی از فضای سبز یک منطقه، فضای سبز مصنوعی و د‌‌‌ست‌ساز است که به‌عنوان بوستان‌ها و لکه‌های فضای سبز د‌‌‌ر وسعت‌های مختلف ایجاد‌‌ می‌شود‌‌ و متخصصان بهره‌مند‌‌‌ی از گونه‌های گیاهی بومی و سازگار با آب و هوای منطقه را بهترین انتخاب برای ایجاد‌‌ فضای سبز می‌د‌‌انند‌‌.

تهران ۱۴هزار هکتار فضای سبز د‌‌رون‌شهری د‌‌ارد‌‌ که بخشی از آن با گونه‌های گیاهی غیربومی پوشید‌‌ه شد‌‌ه؛ گونه‌هایی که از مهم‌ترین ویژگی‌های‌شان مصرف آب فراوان است؛ آبی که بحران کمبود‌‌ش گریبان پایتخت را هم گرفته؛ باوجود‌‌ این کاشت چمن د‌‌رتهران همچنان اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌.

کاشت چمن د‌‌ر تهران با وجود‌‌ بخشنامه‌های ممنوعیت مکرر

علی‌محمد‌‌ مختاری، مد‌‌یرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، سال۹۳ اعلام کرد‌‌ که از ۵سال گذشته ممنوعیت کاشت چمن به مناطق ۲۲گانه شهر تهران ابلاغ شد‌‌ه است. به‌جز سال۸۹ که آغاز ابلاغ ممنوعیت کاشت چمن بود‌‌ه، د‌‌ر سال‌های بعد‌‌ از آن نیز چنین بخشنامه‌ای مجد‌‌د‌‌ا از سوی مد‌‌یرعامل سازمان پارک‌ها ابلاغ شد‌‌ه است.

ابلاغ چند‌‌باره طی سال‌های مختلف می‌تواند‌‌ نشان‌د‌‌هند‌‌ه بی‌توجهی مناطق به بخشنامه‌های قبلی و اد‌‌امه روند‌‌ کاشت چمن د‌‌ر تهران باشد‌‌. هرچند‌‌ که مختاری می‌گوید‌‌ کاشت چمن د‌‌ر سال‌های اخیر تنها به‌صورت مورد‌‌ی و نوار سبز انجام شد‌‌ه اما مجموع همین موارد‌‌ معد‌‌ود‌‌ هم د‌‌ر تهران خشک و کم‌آبی که چمن د‌‌ر زمره گیاهان بومی‌اش نیست، منابع آب را تحت فشار قرار می‌د‌‌هد‌‌. سرعت بهره‌برد‌‌اری از پروژه‌های عمرانی و فضای سبز طی سال‌های اخیر و ایجاد‌‌ محد‌‌ود‌‌ه سبز د‌‌ر این پروژه‌ها، می‌تواند‌‌ از عوامل توجه شهرد‌‌اری و پیمانکاران برای استفاد‌‌ه از چمن باشد‌‌؛ گیاهی که به نتیجه رسید‌‌نش نیازمند‌‌ زمان نیست.

گونه‌های بومی مناسب اقلیم تهران

مصطفی خوشنویس، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نیز به همشهری می‌گوید‌‌: ۱۰د‌‌رصد‌‌ چمن کاشته شد‌‌ه د‌‌ر فضای سبز تهران، چیزی معاد‌‌ل ۹۰د‌‌رصد‌‌ بقیه فضای سبز، آب مصرف می‌کند‌‌ و اگر ۱۰۰مترمربع چمن را حذف کنیم، به‌جای آن می‌توان ۱۰۰۰مترمربع جنگل‌کاری کرد‌‌. جارو، ارس خزند‌‌ه و ریش بز ازجمله گیاهانی است که کارشناسان به‌عنوان گونه‌های جایگزین چمن نام برد‌‌ه و آنها را مناسب اقلیم تهران می‌د‌‌انند‌‌.

۹۰د‌‌رصد‌‌ گونه‌های گیاهی فضای سبز تهران خارجی است

حتی اگر نیمی از ۱۶۰۰گونه گیاهی بومی تهران د‌‌ر طول سال‌ها و گسترش شهرنشینی از بین رفته باشد‌‌، نیم د‌‌یگرش برای ایجاد‌‌ و گسترش فضای سبز کافی است. اما به‌گفته آخانی، از مجموع ۲۰۰گونه گیاهی که د‌‌ر پوشش فضای سبز د‌‌رون‌شهری تهران به‌کار رفته، حد‌‌ود‌‌ ۹۰د‌‌رصد‌‌ غیربومی و خارجی و با مصرف زیاد‌‌ آب است. این استاد‌‌ گیاه‌شناس د‌‌رخصوص جایگزینی آنها به اهلی‌سازی‌ گونه‌های بومی اشاره کرد‌‌ه و می‌گوید‌‌: حتی گونه‌های بومی هم نیازمند‌‌ اهلی‌سازی‌ هستند‌‌ تا توانایی کاشت و اد‌‌امه حیات آنها د‌‌ر شرایط غیرطبیعی و مصنوع، وجود‌‌ د‌‌اشته باشد‌‌. این گیاهان د‌‌ر شرایط طبیعی و اکولوژیک خود‌‌رو و د‌‌ر کنار د‌‌یگر گونه‌ها رشد‌‌ می‌کنند‌‌ اما برای قرار د‌‌اد‌‌ن آنها د‌‌ر فضای سبز مصنوعی و د‌‌ست‌ساز باید‌‌ اهلی شد‌‌ه و به شرایط نزد‌‌یک شوند‌‌. این اتفاق نیازمند‌‌ انجام تحقیقات است که معمولا انجام نمی‌شود‌‌.

د‌‌ر این بررسی‌های تحقیقاتی برای اهلی‌کرد‌‌ن گیاه، بذر آن د‌‌ر خاک‌های متعد‌‌د‌‌ کاشته شد‌‌ه و مورد‌‌ مراقبت و مطالعه قرار می‌گیرد‌‌، میزان آب مورد‌‌ نیاز آن برآورد‌‌ شد‌‌ه، چگونگی رشد‌‌ و جوانه زد‌‌ن آن مطالعه شد‌‌ه و د‌‌رنهایت برای فضای رویش غیرطبیعی به‌کار گرفته می‌شود‌‌.

به‌گفته این استاد‌‌ د‌‌انشگاه، اگر شهرد‌‌اری تهران تنها ۱۰د‌‌رصد‌‌ بود‌‌جه سازمان پارک‌ها را به این تحقیقات اختصاص د‌‌هد‌‌، نه‌تنها با برگشت مجد‌‌د‌‌ هزینه مواجه خواهد‌‌ شد‌‌، بلکه مانند‌‌ کشور هلند‌‌، از صاد‌‌رات گونه‌های اهلی شد‌‌ه به د‌‌یگر کشورهای خاورمیانه که اقلیمی مشابه ما د‌‌ارند‌‌، سود‌‌ به‌د‌‌ست خواهد‌‌ آورد‌‌.

با وجود‌‌اینکه برخی کارشناسان مانند‌‌ آخانی معتقد‌‌ند‌‌ گونه‌های غیربومی د‌‌ر تهران زیاد‌‌ است و باید‌‌ از گونه‌های گیاهی بومی و سازگار برای ایجاد‌‌ فضای سبز پایتخت بهره‌مند‌‌ شد‌‌، برخی د‌‌یگر از کارشناسان همچون خوشنویس می‌گویند:‌‌ د‌‌ر سال‌های اخیر میزان بهره‌مند‌‌ی از گونه‌های گیاهی بومی د‌‌ر شهر تهران افزایش یافته است. خوشنویس البته این را هم می‌گوید‌‌ که د‌‌ر کشوری چون ایران با میانگین بارش سالانه ۲۵۰میلی‌متر و بسیار کمتر از ۸۳۰میلی‌متر میانگین جهانی، باید‌‌ د‌‌قت بیشتری د‌‌ر انتخاب گونه‌های گیاهی برای کاشت انجام د‌‌اد‌‌.

۱۴۰۰هکتار چمنکاری د‌ر تهران

بنا به اعلام مد‌یرعامل سازمان پارک‌ها، فضای سبز د‌رون‌شهری تهران ۱۴هزار هکتار وسعت د‌ارد‌. آنگونه که آرش میلانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر نیز به‌تازگی اعلام کرد‌ه ۱۰د‌رصد‌ از وسعت فضای سبز د‌رون‌شهری پایتخت، چمن است. به‌عبارتی ۱۴۰۰هکتار وسعت فضای سبز د‌رون‌شهری تهران را چمن تشکیل می‌د‌هد‌ که به گفته میلانی هنوز طرحی برای جایگزینی آن به شورای شهر ارائه نشد‌ه است. کاشت و ایجاد‌ چمن هزینه بالایی د‌ارد‌. به گفته حسین آخانی، استاد‌ گیاه‌شناس د‌انشگاه تهران برای ایجاد‌ هر مترمربع چمن، حد‌ود‌ ۱۰۰هزار تومان هزینه می‌شود‌. این به جز هزینه‌ای است که د‌ر طول سال برای آبیاری این گونه غیربومی لازم است. آخانی به همشهری می‌‌گوید‌: چمن د‌ر تمام طول سال و د‌رهر ۴فصل، ‌نیازمند‌ روزانه ۲ تا ۴ساعت آبیاری است و متأسفانه پیمانکاران شهرد‌اری از این گونه آب‌بر همچنان استفاد‌ه می‌کنند‌. براساس آنچه میلانی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد‌ه است طبق برآورد‌های مقد‌ماتی، از مجموع ۱۴۷میلیون مترمکعب نیاز آبی فضای سبز تهران، حد‌ود‌ ۳۳د‌رصد‌ یعنی معاد‌ل ۴۹میلیون مترمکعب آب به چمن اختصاص د‌ارد‌.

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ تک آهنگ های جدید

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشبختی

موزیک جدید وشیندنی سامان جلیلی بنام خوشبخت همینک از آپ موزیک

تیتراژ برنامه وقتشه از شبکه نسیم

Exclusive Song: Saman Jalili – “Khosh Bakhti” With Text And Direct Links In UpMusic

saman jalili دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی خوشبختی

متن آهنگ خوشبختی با صدای سامان جلیلی

بیشترو بیشتر میشی عزیز با تو میمونم تا آخر…

●♪♫

کمترو کمتر فاصله داریم

●♪♫

جا واسه قصه نمیذاریم جونمی دنیامی!

●♪♫

دوست دارم امروز و فردامی دوست دارم

●♪♫

تو خوده رویامی دوست دارم تورو تورو

●♪♫

این حسی که داریم

●♪♫

ماله خودمونه خدا داره

●♪♫

میگه که عاشقمونه

●♪♫

دل با کسی جز تو کاری نداره

●♪♫

دوست داره این حسی که داریم

●♪♫

این حسی که داریم…

سامان جلیلی خوشبختی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی خوشبختی

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان:مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم مصرف روزانه حداقل پنج واحد میوه و سبزی، گفت: ۶۰ درصد دیابت نوع ۲ با الگوی غذایی مناسب قابل کنترل است و تاثیر آن دو برابر تاثیر داروست.

به گزارش دانش پژوهان به نقل از ایسنا، دکتر زهرا عبداللهی با بیان این مطلب در کارگاه آموزشی و همایش ملی «بهبود تغذیه در جامعه زنان روستایی و عشایری» در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: ۵۰ درصد بیماری های قلبی و عروقی و ۳۰ تا ۴۰ درصد سرطان ها با تغذیه مناسب قابل پیشگیری هستند.

وی افزود: مصرف کم میوه و سبزی علت ۱۹ درصد سرطان‌های دستگاه گوارش و ۳۱ درصد بیماری‌های قلبی است. از ۱۰ عامل بیماری های غیرواگیر مهم ترین ریسک فاکتور، تغذیه نامناسب است که موجب شده بروز بیماری های غیرواگیر از ۵۶ درصد در سال ۸۰ به ۷۶ درصد در سال های اخیر برسد.

عبداللهی گفت: مطالعات سال ۹۵ نشان می دهد مصرف سبزی و میوه در روستاها از شهرها نیز کمتر بوده است. مصرف حداقل ۳ واحد سبزی و ۲ واحد میوه توصیه جهانی است.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: مصرف زیاد چربی و روغن عامل اصلی سرطان‌های پروستات و سینه است که از شایع‌ترین سرطان‌هاست.

وی افزود: چاقی شکمی از چاقی عمومی بدتر است و مطالعات سال ۹۱ نشان می دهد این چاقی در زنان ۶۱ درصد است.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی کاهش ضریب هوشی را ناشی از کمبود ید و آهن در افراد دانست و گفت: ریزمغذی ها اعم از کمبود آهن، کم خونی ناشی از فقر آهن، کمبود ویتامین های A، ویتامین D، کمبود روی و ید هستند.

وی افزود: کمبود ید در ۳۰ سال پیش موجب بروز ۷۰ درصدی بیماری گواتر می‌شد و غنی‌سازی نمک به ید تصفیه شده باعث شد این عدد به ۵ درصد برسد. اگر از عرضه نمک های غیرمجاز در بازار جلوگیری نشود دوباره به تدریج به همان وضعیت سابق بازخواهیم گشت.

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ تک آهنگ های جدید

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

امروز برای شما کاربران عزیز ترانه بارون با صدای آرمین زارعی را آماده کرده ایم

Exclusive Song: Armin Zarei – “Baroon” With Text And Direct Links In UpMusic

sdf 4 دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

چته اينقدر چرا تو خودتي چرا هستي دپرس
امشبه رو بيخيال دنيا شو بيخال استرس
کنار منو تو ميسازيم يه زندگي آروم

UpMusicTag دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون
آسمونم که خوش رنگ تر شده چون داره مياد بارون
بارون ميباره آروم به هم وصليم ما دوتامون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آرمین زارعی بارون

دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان: طرح ملی غربالگری سرطان دهان در کشور برای نخستین بار در استان مازندران به مرحله اجرا رسیده است .

به گزارش دانش پژوهان به نقل از ایرنا ، غربالگری سرطان دهان از برنامه های جامع کشوری معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشکی است .
سرطان دهان در رتبه بندی مجامع بین المللی پزشکی در جایگاه هفتم پرشیوع ترین سرطان ها قرار دارد .
طرح ملی غربالگری سرطان دهان را دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همکاری دانشکده دندانپزشکی ساری به اجرا گذاشته است .
مسئولان این دانشگاه علت پیشگام شدن در اجرای این طرح ملی را رتبه داری مازندران در ابتلای شهروندانش به بعضی از سرطان ها همچون سرطان دستگاه گوارش اعلام کرده اند.

معاون دانشکده دندانپزشکی ساری گفت که برای اجرای این طرح تیم ۱۰ نفره ای متشکل از اعضای هیات علمی بخش دهان ، پرستاران و محققان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل شده و فعالیتشان را در محل دانشکده دندانپزشکی ساری آغاز کرده اند.
دکتر فرهاد ثبوتی افزود : این تیم افراد بالای ۱۵ سال را به عنوان جامعه هدف برای اجرای این طرح غربالگری می کند.
این متخصص دندانپزشکی در باره چگونگی مراجعه افراد برای غربالگری هم توضیح داد : با هماهنگی دنداندانش پژوهان عمومی و دانش پژوهان خانواده مازندران ، بیمارانی که دارای زخم سفید و قرمز دهان هستند به بخش غربالگری سرطان دهان واقع در دانشکده دندانپزشکی ساری ارجاع داده می شوند.
وی افزود : علاوه بر این ، افرادی دچار زخم دهان شده و التیام زخمشان بیشتر از دو هفته به درازا کشیده شده ، می بایست به این بخش مراجعه کنند تا اقدامات تشخیصی اولیه برای آنها انجام شود .

ثبوتی با اعلام این که افراد زیر ۱۵ سال نیازی به غربالگری ندارند ، گفت : ابتلا به سرطان دهان در افراد زیر ۱۵ سال دیده نشده است و به همین دلیل نیازی به مراجعه برای غربالگری ندارند .
وی از افراد بالای ۱۵ سالی که دارای زخم دهان بیش از دو هفته ای هستند خواست تا هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به مجموعه غربالگری سرطان دهان دانشکده دندانپزشکی ساری مراجعه کنند تا اقدامات اولیه تشخیصی انجام بشود .
معاون دانشکده دندانپزشکی ساری گفت : در صورتی که ابتلا به سرطان دهان برای تیم مستقر در دانشکده دندانپزشکی ساری مشخص شود ، کارهای درمانی مختلف از جمله جراحی و برداشتن ضایعات انجام می شود تا از گسترش بیماری جلوگیری شود .
وی با اظهار این که در حال حاضر اطلاعات دقیق و جامعی از تعداد مبتلایان به بیماری سرطان دهان و همچنین میزان شیوع آن در مازندران وجود ندارد ، اضافه کرد : با انجام طرح غربالگری و ثبت اطلاعات افراد ، بانک اطلاعات جامعی در این خصوص فراهم می شود .
** مردم ، زخم سفید و قرمز دهان را جدی بگیرند
این دندانپزشک متخصص ارتودنسی همچنین بر جدی گرفتن وجود زخم سفید و قرمز در دهان تاکید کرد و گفت : عامه مردم زخم های سفید و قرمزی را که دهانشان به وجود می آید جدی نمی گیرند و از آن تنها به عنوان آفت دهان یاد می کنند .
وی افزود : جدی نگرفتن این گونه زخم ها حتی زمانی که التیامشان به درازا می کشد ، سبب می شود تا انواع سرطان های دهان از جمله کف دهان ، اطراف زبان ، حلق و گونه بروز پیدا کند.

معاون دانشکده دندانپزشکی ساری نسبت به کم توجهی با بی اعتنایی به زخم های دهان هشدار داد و گفت : در مازندران بیمارانی مبتلا به سرطان دهان شناسایی شده اند که حتی سرطانی شدن زخم دهانشان را به آفت دهان تعبیر می کردند و متاسفانه جانشان را از دست دادند.
وی با تاکید بر این که سرطان دهان در صورت تشخیص بمویع و انجام اقدام پیشگیرانه می تواند کنترل شود ، از شهروندان خواست تا برای مطلع شدن از نوع زخم های دهانی حتما به دنداندانش پژوهان یا پزشک خانواده خود مراجعه کنند.
** سرطان وراثتی
این دندانپزشک متخصص همچنین گفت که علاوه بر زمینه ارثی ، سیگار و قلیان کشیدن و مصرف الکل نیز از عوامل تشدید کننده سرطان دهان محسوب می شود.
مازندران از نظر شاخص های سلامت دهان و دندان وضع چندان مناسبی ندارد و تا همین چند سال پیش مردم این استان بیشترین دندان های پوسیده را در میان جمعیت کشور در دهانشان داشتند.
رتبه مازندرانی ها به خاطر داشتن دندان پوسیده در دهان با اقداماتی که در چند سال گذشته انجام شد ، به جایگاه سوم رسید ولی همچنان وضعیت خوشایندی نیست .

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان: در آن دوشنبه تلخ و وحشتناکی که ماتم سراسر کرمانشاه را فرا گرفته بود، پیام تنها کسی بود که اشک نمی‌ریخت. خانه‌اش به ویرانه تبدیل شده بود. محل زندگی‌اش تنها خاک بود و خاک؛ اما پیام ته دلش خوشحال بود. معجزه‌ای از طرف خدا خانواده‌اش را به او برگردانده بود. چه چیزی از این بهتر که همسر باردارش بعد از ١٦ساعت مدفون‌شدن زیر خروارها خاک، صحیح و سالم پیدا شده بود.

به گزارش دانش پژوهان، شهروند در ادامه نوشت: تازه سه‌ماهی می‌شد که خبر پدرشدنش را شنیده بود و بی‌تاب این بود که بفهمد فرزندش دختر است یا پسر؛ اما زلزله همه زندگی‌اش را نابود کرد، ولی با این حال زنده‌ماندن همسر و نوزادش شادی وصف‌نشدنی به او داده بود. پیام آن زمان در میان آوار خانه و زندگی‌اش خوشحال بود، اما حالا او هم دارد اشک می‌ریزد. آن‌همه امید از بین رفته و جایش را به پوچی و ناامیدی داده است. همسرش سالم است، دخترش به دنیا آمده؛ همان دختری که به خاطر زنده‌ماندنش هر لحظه خدا را شکر می‌کرد، اما حالا ترس از آینده بارانا و زندگی نابسامانی که دارد، او را از همه چیز ناامید کرده است. دیگر خوشحال نیست. با مدرک لیسانس، در ساختمان‌های نیمه‌کاره کارگری می‌کند و دختر ٢٥روزه‌اش را درون یک کانکس بزرگ می‌کند. ٧ماه از آن شب وحشتناک زلزله می‌گذرد. شبی که پیام تا صبح در میان خروارها خاک به دنبال همسرش گشت و ناامید نشد. درنهایت هم او را زنده پیدا کرد و خدا معجزه‌اش را به او نشان داد. همسر و فرزندش هردو سالم بودند. بارانا حالا به دنیا آمده ولی پیام نمی‌داند که آینده این دختربچه چه خواهد شد. نه پولی دارد که خانه ویران‌شده‌شان را از نو بسازد و نه هزینه‌های زندگی همسر و فرزندش را بدهد.

او که گله‌هایش خیلی زیاد است، در روایت این چندماه تلخ به «شهروند» می‌گوید: «آن زمان که مصاحبه‌ام در روزنامه شهروند چاپ شد، خبرنگارها و مجری‌های زیادی به سراغم آمدند و از زندگی‌ام گزارش گرفتند. همه تصور می‌کردند با این مصاحبه‌ها زندگی‌ام زیرورو شده و قطعا کمک‌های بسیار زیادی به من رسیده است. ولی اصلا چنین نبود. اوضاع و احول زندگی من شاید از خیلی از زلزله‌زدگان هم بدتر باشد. با مدرک لیسانس مجبورم برای این‌که هزینه زندگی خانواده‌ام را تأمین کنم، در ساختمان کار کنم. روزی ٤٠ یا ٥٠‌هزار تومان درآمدم است. ٧ماه است که در کانکس زندگی می‌کنیم. پدر و مادرم هم درکنار ما و در یک کانکس دیگر زندگی می‌کنند. پدرم جانباز و پیر است و نمی‌تواند کار کند. مادرم هم به تازگی شبکیه چشمش پاره شده و باید برای درمان به تهران برود، اما شرایط سفر به تهران و درمان او را نداریم. با توجه به این‌که فرزند جانباز ۵۰‌درصد و آزاده ۱۰ساله هستم و مدرک لیسانس حقوق دارم، حداقل از بنیادشهید یا مسئولان دیگر انتظار دارم برای شغلم اقدامی انجام دهند. حداقل سر یک کار مناسب بروم تا شاید آینده خانواده‌ام تأمین شود. بارانا روز اول تیرماه به دنیا آمد. هر پدری باید از به دنیاآمدن دخترش خوشحال باشد، ولی من از آن روز تا الان ناراحتم. می‌نشینم و فکر می‌کنم که آینده دخترم چه خواهد شد. این‌جا هوا خیلی گرم است. به خاطر دخترم دماسنج خریدم، با استفاده از آن فهمیدم که دما حتی به ٦٠درجه هم می‌رسد. دخترم در این ٢٥روز چندین‌بار گرمازده شده و او را به بیمارستان بردیم، برای همین با کلی قرض توانستم یک کولر آبی بخرم که آن‌هم جواب نمی‌دهد. روزهای اول زلزله که از سرما می‌لرزیدیم و همسرم در آن وضع دوران بارداری‌اش را می‌گذراند. حالا هم دخترم باید از گرما مرتب مریض شود و من کاری از دستم برنمی‌آید. این‌جا حتی یک متخصص هم نداریم که در مواقع اورژانسی به او مراجعه کنیم. باید به بیمارستان برویم.»

پیام درحالی ‌که بشدت ناراحت است، ادامه می‌دهد: «از همه گله دارم. در این مدت به‌طور کل از یاد رفتیم. آن زمان‌ها تنها کمکی که به من شد، همان ارزاقی بود که از طرف هلال‌احمر و خیرین به ما می‌رسید. دیگر هیچ‌کس کمکی نکرد. هیچ حامی هم ندارم. تمام فامیل‌ها و بستگانمان هم در زلزله خانه و زندگیشان را از دست دادند و وضعیتشان مثل ماست. برای همین کسی نیست که کمکم کند یا در خانه‌اش پناهمان دهد. خانه خودمان هم که همچنان ویرانه است و پولی نداریم که آن‌جا را بازسازی کنیم. از زندگی ناامیدم. شب و روز فکر بچه‌ام هستم. اگر وضع همین‌طور باشد و من کاری نداشته باشم، او هم آینده‌ای نخواهد داشت. فرانک همسرم به خاطر چیزهایی که می‌خواست برای فرزندمان تهیه کند و الان نمی‌تواند، مرتب ناراحت است. از همان روزهای اول به دنیاآمدن دخترمان مجبور شدیم به او شیرخشک بدهیم، برای همین هزینه‌های دخترمان خیلی زیاد است. نمی‌دانم با این وضع باید چه کار کنم. هیچ پناهی ندارم به جز خدا؛ همان خدایی که یک‌بار معجزه‌اش را به من نشان داد و همسر و فرزندم را از دل خاک زنده بیرون کشید، حالا هم خود او باید معجزه‌ای دیگر کند و زندگیمان را تغییر دهد. هیچ‌کس ارزشی برای ما قایل نشد و من هر روز و هرشب به خاطر بی‌پولی و نداری غصه می‌خورم و عذاب می‌کشم. هیچ کاری از دستم برنمی‌آید. با مدرک لیسانسم چندین‌جا آزمون دادم و درخواست کار دادم، ولی نشد. فایده‌ای نداشت و من مجبور شدم کارگری کنم. امیدوارم کسی یادی از ما کند یا حداقل شغلی برایم پیدا شود تا بتوانم آینده دخترم را تأمین کنم. دخترم خیلی کوچک است و اصلا دوست ندارم در این وضع بزرگ شود. من نقشه‌های خیلی زیادی برای آینده او داشتم و الان با این وضع نمی‌توانم حتی نیازهای ساده و طبیعی‌اش را برآورده کنم.»

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان: مشاور رسمی تغییرات اقلیم در انگلستان می‌گوید که سیاستمداران و سیاست‌گذاران در مقابل چالش سیاره‌ای که به سرعت در حال گرم شدن است شکست خورده‌اند. عملکرد سیاستمداران و تصمیم‌گریندگان در جهان به شدت مورد قضاوت نسل‌های آینده قرار می‌گیرد مگر اینکه همین حالا برای مقابله با گرمای زمین کاری کنند.

به گزارش دانش پژوهان به نقل از ابتکار، ۳۰ سال از زمانی که جیمز هانسن، دانشمند آمریکایی به کنگره ایالات متحده درباره تغییرات اقلیمی هشدار داد می‌گذرد. اتفاقی که بلافاصله در همان سال داگلاس برنیکلی، دانشمند برجسته ناسا نیز از آغاز تغییرات اقلیمی در جهان خبر داد. اکنون ۳۰ سال پس از این پیش بینی‌ها تغییرات اقلیمی بطور گسترده‌ای به وقوع پیوسته به طوری که زمین به شکل قابل توجهی گرم‌تر، آب و هوا طوفانی‌تر و شدیدتر و میلیاردها تُن از یخ‌های قطبی ذوب شده و همچنین سطح آب دریاها تا تریلیون‌ها گالن آب بالا آمده و میزان آتش‌سوزی‌های جنگلی به طور گسترده‌ای افزایش یافته است. طبق اعلام اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده طی این ۳۰ سال در حالی که دانشمندان در تلاش بوده‌اند تا تغییرات اقلیمی را به حداقل برسانند، متوسط‌های هوای جهان سالیانه حدود ۰.۵ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. به گفته دانشمندان گرمایش هوا فقط جهانی نیست و همه تغییرات در سطح منطقه‌ای نیز محسوس است. به طوری که طی این ۳۰ سال این تغییرات در شهرها و ایالات مختلف آمریکا بررسی شده و مشخص شده شهرهای آتلانتیک سیتی و نیوجرسی به طور میانگین سالیانه حدود ۱.۵ درجه سانتیگراد، یاکیما و واشنگتن کمی بیشتر از این مقدار و دموین و آیووا حدود ۱.۸ درجه افزایش دما داشته‌اند. همچنین در ارتباط با آتش سوزی‌های جنگلی آتش نشانان اعتقاد دارند وسعت زمین‌های دچار آتش‌سوزی هر سال افزایش می‌یابد. در حقیقت وسعت آتش سوزی‌های ایالات متحده در حال حاضر بیش از دو برابر این میزان در ۳۰ سال گذشته شده است.

یخ‌های قطبی، ذوب ورقه یخی گرینلند، عقب رفت یخچال‌های طبیعی و گرم شدن لایه منجمد دائمی اعماق زمین همه نشان از گرمایش قطب شمال با سرعت دو برابر بیشتر از دیگر نقاط جهان دارد. به طوری که برخی مناطق آلاسکا سالیانه بیش از ۳.۵ درجه و در زمستان‌ها بیش از ۴.۸ درجه گرمتر شده‌اند و مقدار یخ دریای شمال نزدیک به یک سوم کاهش داشته است. ماهواره‌های ناسا نشان می‌دهند یخچال‌های طبیعی زمین بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ میزان ۲۷۹ میلیارد تُن یخ، حدود ۶۷ تریلیون گالن آب از دست داده‌اند. و تنها در ۲۵ سال گذشته سطح دریاها به میزان ۷۵ میلی متر افزایش داشته‌اند.

تغییرات دمایی در سراسر جهان سرسام آور است. آمریکای شمالی و اروپا بیش از یک درجه گرمتر شده‌اند که نسبت به قاره‌های دیگر افزایش دمای بیشتری داشته‌اند. به طور کلی افزایش دمای زمین بیش از اقیانوس‌ها و افزایش دمای نیمکره شمالی بیش از نیمکره جنوبی زمین بوده است. افزایش دما در شب‌های تابستان و پاییز نیز در ایالات متحده کاملا مشهود است. هر چند بیشتر این تغییرات ناشی از عملکرد بشری است اما عوامل طبیعی نیز خود در این تغییرات نقش دارند. مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از گرمایش زمین در دوره پساصنعتی شدن زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای به ویژه کربن دی اکسید است. به طوری که عوامل طبیعی برای ایجاد این میزان از تغییرات به صدها تا هزاران سال زمان نیاز دارند. اگرچه دیگر عوامل نسبت به گازهای گلخانه‌ای نقش کمتری در ایجاد تغییرات اقلیمی دارند اما به هیچ عنوان نباید نادیده گرفته شود.

دنیا اما در حالی که در این ۳۰ سال تنها در نگرانی آینده به سر می‌برده، تغییرات اقلیم بدون لحظه‌ای درنگ در حال افزایش بوده است. تنها اقدامی که دنیا برای جلوگیری از گسترش تغییرات اقلیم انجام داده تصویب توافقی است که حالا هر از گاهی امکان خروج یک کشور از آن به گوش می‌رسد. پس از اینکه آمریکا از توافق پاریس خارج شد، کشور بریتانیا با خروجش از اتحادیه اروپا تهدید بزرگی برای آینده جهان و توقف حل تغییر اقلیم به حساب می‌آید. در میانه سالی که گفته می‌شود گرمترین سال تاریخ است، گویا انگلیسی‌ها انتخاب کرده‌اند تا جهان را در مسیر چیزی که شاید متحد ترین پیمان در در رابطه با تغییر اقلیم باشد تنها بگذارند. رفراندومی در رابطه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۵۲ درصد را آورد و این کشور از اتحادیه اروپا خارج شد. تحلیل‌های کمی نیاز بود تا پیش‌بینی شود پس از آن چه اتفاقی می‌افتاد؛ ارزش پوند کاهش پیدا کرد، بازار های جهانی وحشت زده شدند و …اما در این زمان اتفاق دیگری هم رخ داد به سرعت قیمت کرین کاهش پیدا کرد و این یعنی مصرف سوخت فسیلی بیشتر. بسیاری از متخصصان باور دارند که این رای‌ها برای برنامه انرژی و اقلیم بین لندن و بروکسل خطرناک است. بریتانیا ارتباط‌های زیادی در زمینه‌های برق و گاز با اروپا دارد و از طرح‌های قاره اروپا برای کمتر مصرف کردن کربن دی اکسید پیروی می‌کرد. در طول رفراندوم بدون شک بازار کربن، انرژی‌های تجدید‌پذیر و توافق پاریس مسئله معیار مهمی برای رای دهندگان نبود. اما به نظر می رسد این موضوع ها به اولویت بریتانیا و اتحادیه اروپا برای ادامه این دهه باشند، مدرک این موضوع هم نگرانی فعالان محیط زیست تنها ساعاتی پس از اعلام نتیجه رفراندوم بود. با این وجود گرچه ماه‌ها از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نگرانی فعالان محیط زیست درباره تبعات آن می‌گذرد اما مشاور رسمی تغییرات اقلیم در انگلستان به روزنامه گاردین گفته است که سیاستمداران و سیاست‌گذاران در مقابل چالش سیاره‌ای که به سرعت در حال گرم شدن است شکست خورده‌اند.
لرد دبن، رئیس کمیته تغییرات اقلیمی بریتانیا می‌گوید: «هر کسی که اخبار را بخواند می‌تواند شاهد تقویت روند هشدار دهنده، از ذوب یخ قطبی تا ثبت موج‌های گرما و افزایش سطح دریا باشد. او از سیاستمداران خواسته تا «ارتباطاتی» میان این حوادث برقرار کنند و با فوریت بیشتری عمل کنند.»

او تغییرات آب و هوایی را با مرگ سیاه (طاعون) مقایسه می‌کند و می‌افزاید: «با مرگ سیاه یک سوم انسان‌ها در اروپا از بین رفتند، در آن زمان ما نمی‌دانستیم که چگونه این اتفاق افتاد، چگونه بیماری گسترش یافت، بنابراین ما مسئول آن نبودیم اما از تغییرات آب و هوایی باخبریم، بنابراین ما مسئول هستیم و اگر این مسئولیت را نپذیریم مسئولیت را به دوش فرزندانمان انداخته‌ایم. مسئولیتی که در آن زمان فشاری صد چندانی بر دوش آنها متحمل خواهد شد.»

کلر پری، وزیر تغییرات آب و هوایی انگلستان نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته است: «هر کسی که روزنامه می‌خواند، می داند که مسئله جدی در مورد ذوب شدن یخ‌های قطب شمال و قطب جنوب وجود دارد. دوره گرم فعلی که ما در انگلستان تجربه می‌کنیم به ما یادآوری می‌کند که ما داغ‌‌ترین سال‌های را در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تجربه می‌کنیم. اگر افزایش سطح دریا و آنچه که در لایه‌های یخ در اعماق دریاها رخ می‌دهد اضافه کنید، همه آنچه که در تغییرات اقلیم برای زمین رخ می‌دهد نخواهد بود.»

گزارش سالانه کمیته تغییرات اقلیم انگلستان که ماه گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد که بریتانیا بودجه قانونی کربن خود را تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ از دست می‌دهد. دانشمندان هواشناسی هشدار داده‌اند که آتش‌سوزی‌های بیشتر در سراسر اروپای شمال به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ می دهد و تمام این آمارها و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر سیاستمداران و تصمیم‌گیران فکری به حال تغییرات اقلیم نکنند وضعیت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد.

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان: کالا و حوزه سلامت جزو لیست سفید هستند و نباید جزو تحریم باشند ولی تحریم‌کنندگان از ابزارهای دیگری برای تشدید سختی در حوزه سلامت استفاده می‌کنند که از مهمترین آنها ایجاد مشکل تبادلات مالی است. در این میان سودجویی‌های داخلی بدتر از تحریم است و در همین رابطه توسط دولت تدابیر لازم در حال انجام است.

به گزارش دانش پژوهان، شهروند در ادامه نوشت: وزیر بهداشت پیشتر گردش مالی بازار دارویی کشور را ١٢ تا ۱۶‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود که تنها ۴‌هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات دارو است که نیمی از آن در قالب مواد اولیه وارد کشور می‌شود، اما درحالی طبق گفته‌های متولی درمان و بهداشت کشور ٨ تا ١٢‌هزار‌میلیارد از داروهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند که بعد از نوسانات نرخ ارز رشد چندین برابری را تجربه کرد‌ه‌اند. برخلاف تصور گرانی این روزهای بازار، دارو تنها محصولات وارداتی را شامل نمی‌شود و داروهای ساخت داخل هم از گرانی ماه‌های اخیر بی‌نصیب نمانده‌اند.
دکتر داروسازی در اطراف میدان آزادی می‌گوید: بسیاری از داروها دیگر از کشور اصلی تولیدکننده وارد نمی‌شود. به‌عنوان مثال داروی «لووتروکسین» که قبلا از کارخانه «مرک» آلمان وارد می‌شد، حالا از یونان یا قبرس وارد می‌شود. مسلما آن‌هم خارجی است ولی کیفیت مرک آلمان را ندارد.
اما مشکل این روزهای بازار دارو تنها به گرانی محدود نمی‌شود و بیماران از نایاب‌شدن داروها گله می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت چندی پیش در نشست خبری خود درباره کمبودهای دارویی گفت: براساس سیستم رصد و پایش داروها که به صورت روزانه انجام و هفتگی گزارش می‌شود، با کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در بازار دارویی کشور مواجه هستیم که البته مشابه داخلی بیشتر این داروها موجود است. البته ایرج حریرچی تأکید می‌کند که ۲هزار و ۷۰۰ قلم داروی مورد نیاز بیماران در بازار دارویی کشور در دسترس است و کمبود جدی درخصوص داروهای ژنریک و برندهای ژنریک ساخت داخل نداریم.

نگرانی از نبود دارو، خرید‌ها را چندبرابر کرد
نگرانی از ادامه روند افزایش قیمت دارو در مواردی باعث خرید بیش از اندازه نیاز از سوی شهروندان هم شده است. خانم محمدی که درحوالی فلکه اول صادقیه داروخانه دارد، می‌گوید: بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر نگرانی مردم و جو روانی است که بعد از خروج ترامپ از برجام ایجاد شد. مثال بعضی‌ها از یک نوع دارو، دو بسته می‌خرند تا اگر یک‌ماه بعد گران‌تر شد، خیالشان راحت‌تر باشد یا اگر دارو تحریم شد، حداقل برای چندماه بعدشان دارو داشته باشند؛ درحالی ‌که کمبود دارو به این راحتی‌ها نباید اتفاق بیفتد.
او در ادامه از نایاب‌شدن بی‌دلیل برخی از داروها می‌گوید: بیماران اعصاب، صرع، کلیوی، قلب بشدت در تأمین داروهایشان به مشکل برخوردند و داروهایی مثل وارفارین ضدانعقاد خون و شربت ضدتشنج «اپیلیم لیسکانتین» در بازار نایاب شده است. ایرانی یا خارجی‌بودنش هم فرقی نمی‌کند، از عید به بعد خیلی سخت گیر می‌آید، این روزها هم که اصلا موجود نیست.
او سخنان خود را در ادامه این‌گونه تکمیل می‌کند: البته کمبودها در حوزه داروهای ضدسرطان و بیماری خاص مثل شیمی‌درمانی و‌ ام‌اس بیشتر است، البته ما این داروها را نمی‌فروشیم ولی می‌بینیم که مراجعه بیماران شیمی‌درمانی به ما زیادتر شده است. آنها به ما مراجعه می‌کنند و لیست داروخانه‌های دولتی را یک به یک می‌شمارند و می‌گویند همه را گشته‌ایم اما دارو نیست. معلوم نیست چرا وضع این‌گونه شده است.
وقتی از او در رابطه با چرایی نایاب‌شدن داروها سوال می‌کنیم، سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «من هم نمی‌دانم. شرکت‌های تولیدی و پخش نبود مواد اولیه را بهانه می‌کنند اما فکر نمی‌کنم این دلیل قانع‌کننده‌ای باشد. شرکت‌های دارویی معمولا به اندازه ٦ماه ذخیره دارویی دارند و واردات دارو هم در ‌سال گذشته طوری نبوده که امروز بازار با مشکل مواجه شود، اما گویا برخی به دنبال سودجویی در بازار هستند.

سودجویان همه جا هستند
محمد که به همراه خانم باردارش به داروخانه مراجعه کرده است، خستگی و اضطراب را می‌توان در چهره هر دو آنها دید. نسخه را به پزشک داروخانه نشان می‌دهد جوابی را می‌شنود که در ٥ داروخانه دیگر هم که پیش از این به آن‌جا رفته بود، شنیده بود. «این داروها دیگر موجود نیست». آتوسا که در هفته چهارم بارداری است، به «شهروند» می‌گوید: برای جلوگیری از سقط جنین پزشک برای او شیاف‌هایی را تجویز کرده که در داروخانه‌ها نیست. او حالا نگران سلامت جنینی است که بعد از ٢‌سال انتظار خداوند به او عطا کرده است.
آقای محمدی که پدرش مبتلا به سرطان پروستات است، افزایش قیمت دلار را باعث بالارفتن قیمت دارو بیان می‌کند: داروی «دیپلیدین» در بازار موجود است. توی این دو سه‌ماه حول‌وحوش ۲۰ تا ۳۰‌درصد به قیمت دارو اضافه شده است. قیمت دیپلیدین از ۷۰‌هزار تومان شروع شد، سری پیش ۲۵۰‌هزار تومان خریدیم. آخرین‌بار چون دلار بالا رفته بود، با بیمه تأمین اجتماعی حدود ۳۵۰‌هزار تومان خریدیم.
النا که به دنیا آمد، بدنش نمی‌توانست پروتیین دفع کند. او حالا برای زنده‌ماندن نیاز به داروی «گلایسین» و «ال‌کارنیتین» دارد. مادر النا می‌گوید: «سری پیش برای تهیه گلایسین به داروخانه ۱۳ آبان رفتم، گفتند که ۶ماه طول می‌کشد دارو دوباره وارد شود. بچه‌ام پروتیین دفع نمی‌کند، «گلایسین» سموم بدنش را دفع می‌کند. بیرون یک‌کیلو گلایسین را یک‌میلیون تومان خریدم. اینها همه بهانه است، می‌خواهند دارو را آزاد بفروشند. این دارو قیمتی ندارد و از یونان وارد می‌شود. امروز هم آمده‌ام که «ال‌کارنیتین» بخرم.

کمبود‌های مربوط به داروهای خارجی
البته دبیر ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم بر این باور است که بیشتر کمبود‌ها و تماس مردم با سامانه ۱۴۹۰ بیشتر به دلیل آن است که مردم به دنبال برند خاصی از دارو هستند. به گفته او، تماس‌ها با سامانه ١٤٩٠ در مورد کمبود دارویی بیشتر مربوط به برندهای خارجی است، زیرا با تولید نمونه‌های مشابه ایرانی یک دارو نمونه خارجی کمتر وارد شده و به همین دلیل در هر داروخانه‌ای این دارو‌ها پیدا نمی‌شوند، اما مردم به کمک سامانه ۱۴۹۰ می‌توانند داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند.

تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار دارو
مسئولان بهداشت و درمان کشور اما نگران خروج ترامپ از برجام نیستند. معاون کل وزارت بهداشــت درباره تأثیر این اتفاق بر بازار داروی کشور گفته است: این اتفاق تأثیری بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد گذاشت چراکه وابستگی‌مان به داروی وارداتی بسیار اندک اســت؛ اشاره حریرچی به تأمین عمده نیاز دارویی کشور با تولیدات داخلی است. آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود ٤٢‌میلیارد عدد انواع دارو در کشــور مصرف می‌شود که ٩٦‌درصد آنها تولید داخل است. به گفته حریرچی با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده است و با توانی که در داخل کشور وجود دارد، وابستگی دارویی‌مان به محصولات خارجی بسیار اندک است و میزان قابل توجهی از داروها را خودمان تولید می‌کنیم. در حال حاضر ذخیره بسیار مناسبی داریم و با توجه به توان دولت در حوزه ارزی مردم مطمئن باشند که مشکلی در این زمینه نخواهیم داشــت.
معاون وزارت بهداشت تأکید می‌کند: باید توجه کرد که دارو و تجهیزات پزشکی هیچ‌گاه تحریم نمی‌شود. در دوره گذشته تحریم‌ها هم فقط در حوزه نحوه انتقال ارز مشکلاتی داشتیم که اکنون با تمهیداتی که مسئولان اتخاذ کرده‌اند، مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما به نظر می‌رسد تحریم‌هایی که اجرای آن از حدود ٢٠ روز دیگر آغاز می‌شود، در ماه‌های گذشته چندان هم بی‌اثر نبوده است. داریوش آرمان، رئیس انجمن حمایت از بیماری‌های کلیوی می‌گوید: داروهایی که بیماران پیوند کلیه مصرف می‌کردند، اوایل امسال برای یک دوره ۱۳۰‌هزار تومان بود که ناگهان به ۲۶۰‌هزار تومان و درنهایت به ۳۲۰‌هزار تومان رسیده است. این دارو برای بیماران پیوند کلیه پرمصرف نیز هست. رئیس هیأت‌مدیره انجمن تالاسمی استان تهران هم پیش‌تر از نایاب‌شدن داروهای تالاسمی خبر داده بود. او با بیان این مطلب که بیماران تالاسمی برای داروی ایرانی پولی پرداخت نمی‌کنند اما برای نوع خارجی آن به ازای ۱۰۰ عدد دسفرال، می‌بایست ۵۰‌هزار تومان پرداخت کنند، افزود: برخی خانواده‌ها چند بیمار تالاسمی دارند که پرداخت این مبالغ برای آنها دشوار می‌شود.

در داروخانه‌ها چه خبر است
اگر سری هم به داروخانه‌های سطح شهر بزنید، بررسی‌های میدانی خبرنگار «شهروند» حاکی از آن است که قیمت یک بسته مولتی‌ویتامین در اردیبهشت امسال ٤٠‌هزار تومان فروخته می‌شد، این روزها حداقل به ٧٠‌هزار تومان رسیده است. فارماتون هم که ١٨٠‌هزار تومان قیمت داشت، ٢١٠‌ هزار تومان خرج روی دست خریدارانش می‌گذارد. هر ورق لوافن هم از ٢,٥‌هزار تومان به ٥‌هزار تومان رسیده است. البته آن‌گونه که داروخانه‌داران توضیح می‌دهند، قیمت تجهیزات پزشکی در ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و به نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود.

داروهاي كمياب را این‌جا پيدا كنيد
قبلا مجبور بودید برای یافتن داروهای کمیاب تک‌تک داروخانه‌های سطح شهر را بگردید تا داروی مورد نظرتان را پیدا کنید؛ اما این روزها راه‌های بهتر و آسان‌تری برای پیداکردن دارو پیش روی‌مان قرار دارد. یکی از مهمترین جاهایی که می‌توان داروهای کمیاب را پیدا کرد، داروخانه‌های وابسته به هلال‌احمر است. به‌جز این سامانه ۱۴۹۰ سازمان غذا و دارو به‌عنوان مهمترین و یا تنها راه آسان جست‌وجوی دارو معرفی شده است که می‌توان از سه طریق اینترنت، پیامک و تماس تلفنی به ‌طور رایگان با آن تماس برقرار کرد تا سامانه دو داروخانه را معرفی کند. مردم برای پیداکردن داروهای کمیاب می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۴۹۰ ( داخلی ٣) سپس (داخلی ١) تماس گرفته تا کارشناسان داروخانه‌ای را که داروی مورد نیاز در آن موجود است را معرفی و با مراجعه به این داروخانه‌ها داروی خود را تهیه کنند. البته مشکل این‌جاست که تعداد داروخانه‌هایی که داروهای کمیاب را عرضه می‌کنند، بسیار محدود بوده و عرضه دارو هم تنها به اندازه نیاز یک ماه انجام می‌شود؛ وقتی بیمار با نسخه‌ای که در آن تعداد ۱۵۰ عدد داروی فارماتون نوشته شده به داروخانه می‌رود، داروخانه فقط ۳۰ عدد دارو تحویل می‌دهد.
علاوه بر تماس تلفنی با سامانه ۱۴۹۰ مردم می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه حاوی نام دارو به شماره ۲۰۱۴۹ نام دو داروخانه را که داروی مد نظر در آن موجود بوده، پیدا کنند.

اعلام شکایات در خصوص گرانفروشی و عدم حضور داروساز در داروخانه
ثبت و پیگیری شکایات دارویی و شکایات محصولات غذایی بسته‌بندی شده، محصولات آرایشی و بهداشتی نیز با شماره‌گیری تلفن ۱۴۹۰ و سپس انتخاب کد ۱ به کمک کارشناسان این سامانه صورت می‌گیرد. کلیه شکایات مرتبط با دارو اعم از اظهار گرانفروشی، عدم رعایت حقوق بیمار در داروخانه، مشکلات بسته‌بندی دارو‌ها و همچنین مشکلات بسته‌بندی و کیفیتی ثبت می‌شود. سپس مراجعان می‌توانند با ارایه کد پیگیری روند بررسی و رسیدگی به شکایت خود را پیگیری کنند.
ارسال پیامک از طریق تلفن همراه به سامانه ۱۴۹۰
شما می‌توانید تمام مراحل فوق را از طریق ارسال پیامک به شماره ۱۴۹۰ از طریق تلفن همراه انجام دهید. پیامک را کاملا انگلیسی بنویسید. به مثال زیر دقت کنید:
TEHRAN*٤*PIROXICAM*١٠*CAP
SHIRAZ*PIROXICAM*١٠*CAP

شماره تماس داروخانه‌های ویژه تهران
شما همچنین می‌توانید با تماس با این داروخانه‌ها به ‌طور مستقیم و با صرف وقت کمتری از موجودی دارو اطمینان حاصل کنید. برای مثال در مورد داروهای «وارفارین» و «فنی توئین» که اخیرا دچار کمبود شده بود با این داروخانه‌ها تماس گرفتیم و مشخص شد که اکثر داروخانه‌هاي توزيع داروهاي خاص و كمياب دولتي مثل ٢٩ فروردين، شهيد كاظمي، سيزده آبان و… این دو دارو را دارند.

۲۷ام تیر ۱۳۹۷ اخبار اسپورت

دانش پژوهان:۲۰درصد جامعه ایران امری سخت است که در نهایت با استفاده از یکی از روش‌های کمک‌باروری امکان پذیر است. موفقیت روش‌های کمک باروری هم ۱۰۰درصد نیست. بخش عمده‌ای از راه را زنان به تنهایی در مراکز درمانی طی می‌کنند به امید روزی که کودکی به آنها مادر بگوید.

به گزارش دانش پژوهان، همشهری نوشت: حمیده برای درمان سقط‌های مکرر به مرکز درمان ناباروری بیمارستان مهدیه تهران مراجعه کرده است. او می‌گوید: تجربه خونریزی و دردی که برای ۳‌بار سقط کشیدم باعث شده دیگر نخواهم حامله شوم. حدود ۸سال است که ازدواج کرده‌ام و دوست دارم مادر شوم ولی از آخرین باری که بچه‌ام سقط شد یک‌سال هم نمی‌گذرد و بدنم کشش حاملگی مجدد را ندارد. شرایط روحی‌ام اصلا مناسب نیست. می‌خندد و می‌گوید: من از بچگی دوست داشتم بچه‌ داشته باشم. چندبار هم در بخش خصوصی تلاش کردم ولی هر کدام از دکتر‌ها یک چیزی می‌گفتند. در نهایت یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد به بخش دولتی مراجعه کنم که در آن بیمارها بیشتر و بالطبع تجربه دانش پژوهان نیز بیشتر است. راستش هزینه‌های بخش خصوصی هم پدرم را درآورد. شغل شوهرم آزاد است و توانایی پرداخت هزینه‌ها را نداشتم.

در اتاق کوچک انتظار بخش درمان ناباروری بیمارستان شهید اکبرآبادی زنانی برای بار چندم است که برای درمان مراجعه کرده‌اند. چند نفری از قدیمی‌ها همدیگر را می‌شناسند و از مراحل درمان یکدیگر سؤال می‌کنند. یکی می‌گوید این دیگر آخرین بارم است که IVF را تکرار می‌کنم. دیگری می‌گوید نا امید نشو ادامه بده. اعظم گوشه‌ای نشسته و به حرف آنها گوش می‌کند و منتظر است که منشی پزشک صدایش بزند. او می‌گوید: «هزینه درمان خیلی بالاست. دارویی که برای این سیکل از درمان با دفترچه تأمین اجتماعی خریدم یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان شده و می‌گویند که بیمار فقط ۱۵درصد از هزینه جراحی IVF را پرداخت می‌کند. خیلی‌ها که می‌آیند اینجا تخمدان پلی‌کیستیک دارند فکر کنم از هوا و غذاهایی است که پر از مواد نگهدارنده است.»
او که حالا ۴۰ساله است و یک سال از ازدواجش می‌گذرد عجله زیادی برای بچه‌دار شدن دارد چون می‌داند هرچه زمان بگذرد شانس بارداری‌ موفقش کمتر می‌شود. می‌گوید: «شوهرم از ازدواج اولش سه تا بچه دارد که بچه کوچکش همسن من است. من هم دوست دارم برای سال‌های پیری‌ام بچه‌ داشته باشم. شوهرم برای اینکه من را خوشحال کند می‌گوید که همه هزینه‌ها را می‌دهم ولی برایش بچه‌دار شدن از من خیلی مهم نیست.» صدایش می‌کنند و می‌رود داخل اتاق منیژه غرولند می‌کند که خیلی وقت است منتظر نشسته و کی نوبت او می‌شود. او بچه‌دار شدن را بخشی از ریتم زندگی می‌داند و می‌گوید: ۸ سال از ازدواجم می‌گذرد. تا ۴ سال اول می‌خواستم به تفریح و گشت و گذارم برسم ولی بعد از آن هر چه تلاش کردیم بچه‌دار نشدیم. مادر‌شوهرم هم دیگر کوتاه نیامد. می‌خندد و می‌گوید: او گوشمان را گرفت و گفت عروس اولی دیگر باید بچه دار شوی، دیر می‌شود و حوصله بزرگ کردن بچه‌ها را نخواهید داشت. فاصله خنده و گریه‌اش کوتاه است. وقتی می‌خواهد در مورد حس مادری حرف بزند می‌گوید: دوست دارم مادر شوم البته اگر خدا بخواهد. نمی‌خواهم به زور از او چیزی بخواهم.
ذخیره تخمدانی مریم که کم شد سراغ درمان ناباروری به‌صورت جدی رفت. دانش پژوهان به او گفتند که باید عجله کند. حالا که تازه یک هفته است کار درمان را شروع کرده اصلی‌ترین مشکلش تأمین دارو است. چند دارو تجویز شده و هرکدام را یک داروخانه در یک سر شهر دارد. باید حساب کتاب کند کدام را با دفترچه بگیرد و کدام را آزاد چرا که وقتی برگه نسخه‌اش از دفترچه کنده شود دیگر نمی‌تواند آن را به داروخانه‌ای دیگر ارائه کند. داروهایش را باید یکجا در اختیار داشته باشد تا هر روز سر ساعتی خاص آن را به دور ناف، باسن و بازویش تزریق کند. او می‌گوید: سامانه۱۴۹۰ که برای اطلاع‌رسانی دارویی است دقیق نیست. قبلا ۲عدد از دارویی که در بخش خصوصی برای IUI 150هزار تومان خریده بودم حالا با بیمه تأمین اجتماعی دانه‌ای ۵۰هزار تومان می‌خرم. مشکل این است که برای هر دارو باید تهران را بگردید تا همه را یکجا پیدا کنید. بعضی از داروها هم نیاز به تأییدیه دارند. آنها هم می‌گویند پزشک باید مقادیر بیشتر را در نسخه‌ای دیگر تجویز کند.

رویا را دیگر همه می‌شناسند. ۲سال است که برای انجام روش‌های IUI و IVF فقط در بخش دولتی به بیمارستان شهید اکبرآبادی می‌آید به این خاطر که هم او و هم شوهرش عاشق بچه‌اند و آن را دائم تکرار می‌کند. او تخمدان پلی‌کیستیک دارد و می‌گوید: شوهرم هم مشکل دارد و تعداد اسپرم‌هایش کم است. داروهای این سری از درمان ۲٫۵میلیون تومان شده است. سری قبل داروهایم چون ایرانی بود خیلی هزینه‌هایم کمتر شده بود. سه بار IUI انجام دادم، یک‌بار عمل لاپاراسکوپی انجام دادم، یک‌بار IVF انجام دادم که باعث شد تخمدانم بیش از اندازه فعال شود در نتیجه برایم انتقال جنین انجام ندادند. در سیکل بعدی که انتقال جنین به رحم را انجام دادم جواب نگرفتم. حالا برای سومین بار می‌خواهم از تخمک‌هایی که در سری قبل فریز کردم مرحله انتقال جنین را انجام دهم. هر سال بیمه به‌صورت محدود هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند. از آنجایی که من امسال از سهمیه‌ام استفاده کرده بودم مجبور شدم با نرخ آزاد هزینه‌های درمان را تهیه کنم که چیزی حدود ۳٫۵میلیون تومان هزینه IVF داده‌ام. از دوسال پیش که این کار را شروع کردم حدود ۲۰میلیون تومان هزینه‌ کرده‌ام. بخش زیادی از آن مربوط به بخش خصوصی است. بیشترین هزینه‌ها مربوط به دارو بوده است. در بخش خصوصی بیمه سلامت را اصلا نمی‌پذیرفتند. نسخه‌هایم آن موقع ۷۰۰، ۹۵۰ و… می‌شد. داروهای ایرانی هم البته چندان ارزان نیست. پارسال داروی ایرانی سینالف را که برای تحریک تخمک‌گذاری تخمدان است دانه‌ای ۷۰هزار تومان می‌گرفتم. چون نتیجه نگرفتم دکتر گنالف را که نوع خارجی آن است برایم تجویز کرد. این دارو ۲۰۰هزار تومان است که مجبورم ۱۲ عدد از آن را تهیه کنم. داروهای درمان ناباروری به‌گونه‌ای است که برای هر سیکل درمان تعداد مشخص از هر دارو را باید مصرف کرد و نمی‌شود کمتر باشد. در بخش خصوصی پزشک می‌خواست ۱۰میلیون تومان به‌عنوان دستمزد شخصی خود جدای از هزینه‌های درمان بگیرد که دیدم وسعم نمی‌رسد و آمدم اینجا. او برای لاپاراسکوپی می‌خواست ۱۲میلیون بگیرد ولی اینجا همان عمل ۶۰۰هزار تومان شد.
با این حال‌رؤیا می‌گوید که بعد از این همه هزینه اگر آدم نتیجه بگیرد اشکالی ندارد. هر بار عدم‌موفقیت در باروری با روح و روان او بازی می‌کند. او در پاسخ به اینکه آیا حاضر است به رحم جایگزین فکر کند با قاطعیت می‌گوید هرگز. اگر قرار است مادر شوم ترجیح می‌دهم در رحم خودم باشد. خیلی‌ها را دیده‌ام که بعد از ۸-۷بار IVF باردار شده‌اند، من هم می‌خواهم بچه خودم باشد. هرچند از این همه رفتن و آمدن و تزریق دارو خسته شده‌ام. اگر اصرار شوهرم نبود کمی صبر می‌کردم.

گلناز۱۰سال است که ازدواج کرده و ۶سال است که می‌خواهد بچه‌دار شود. یک‌بار در بیمارستان خصوصی IUI کرده و دوبار هم IVF . او می‌گوید: در سال۹۵ حدود ۴میلیون هزینه‌ عملم شد و حدود ۱٫۵میلیون هزینه دارو دادم. آن موقع داروها خیلی ارزان بود ولی الان همه‌‌چیز دو برابر شده است. البته اگر دکترها بخواهند داروی ایرانی بنویسند من قبول نمی‌کنم، فکر کنم خارجی‌ها تأثیر بیشتری دارند. او می‌خواهد مادر شود چون معتقد است مادر شدن جزئی از فرایند زندگی است و می‌گوید مادر شدن برایم مهم نیست. همسرم بچه دوست دارد و برای من فقط مهم است که او بچه داشته باشد. من که می‌گویم خدایا بچه دادی شکر و ندادی هزاران بار شکر. از ۲۵سالگی دنبال بچه‌دار شدنم خودم مشکلی ندارم، شوهرم نابارور است؛ درمان‌ها روی او جواب نداد و حالا من باید فرایند آزمایشگاهی آن را انجام دهم. کلا فرایند باروری حتی اگر مشکل از مرد باشد زن محور است. آزمایش‌های شوهرم را هم من می‌گیرم و به پزشکم نشان می‌دهم و داروهایش را تهیه می‌کنم. بعد هم که طبیعتا IVF روی من انجام می‌شود.

روش‌های کمک‌باروری
از هرکدام از روش‌های کمک‌باروری که استفاده شود، احتمال موفقیت کمتر از عدم‌موفقیت است و نسبت مستقیمی با سن دارد. در واقع از هیچ‌کدام از روش‌های کمک‌باروری که شامل استفاده از آزمایشگاه و تکنیک‌های مصنوعی است، نمی‌توان انتظار موفقیت صددرصد داشت. به گفته متخصصان شاید بتوان از هر کدام از روش‌های موجود چندبار استفاده کرد ولی از آنجایی که تحریک تخمدان عوارض خاص خود را دارد نمی‌توان آن را در فاصله زمانی کم و بارها استفاده کرد. در نتیجه در هرکدام از این روش نیز محدودیت وجود دارد. اصلی‌ترین روش‌ها IUI (تلقیح اسپرم به رحم)، IVF (تلقیح اسپرم به تخمک در داخل آزمایشگاه و انتقال جنین در یک یا چند سیکل به رحم) و میکرو اینجکشن (تزریق اسپرم داخل تخمک) است.
ناباروری در مردان با یک آزمایش ساده قابل تشخیص است و علت شایع آن اختلال در کیفیت اسپرم است. اما در زنان علت ناباروری می‌تواند ناشی از اختلال در سلامت تخمدان‌ها، لانه‌گزینی جنین، شرایط هورمونی و… باشد و سلامت اندام‌های مختلف باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بخشی از علل ناباروری ناشی از اختلال در هر ۲جنس یا بدون دلیل مشخص می‌تواند باشد.

سیاست‌ها باید به سمت ثبت اهدا برود

در همه جای دنیا درصد ناباروری و درصد موفقیت روش‌های کمک‌ باروری تقریبا یکسان است. آزاده اکبری سنه متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص IVF در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به پیشرفت‌های ایران در این حوزه که باعث جذب توریست سلامت از کشور‌های همسایه شده است، می‌گوید: از هر ۱۰-۸زوج در دنیا یک زوج فرمی از ناباروری را دارند. بسیاری از زوجین با روش‌هایی ساده و دارویی یا اصلاح سبک زندگی، ورزش مداوم، جلوگیری از تماس مداوم با برخی مواد شیمیایی، سیگار و… می‌توانند باروری طبیعی داشته باشند. البته برخی از ناباروری‌ها ناشی از عفونتی است که از بیماری‌های مقاربتی به‌وجود می‌آید که عموما در چارچوب خارج از خانواده خود را نشان می‌دهد. در ایران نیز میزان ناباروری یا کم باروری همین الگو را دارد و حدود ۱۵تا ۲۰درصد زوجین را شامل می‌شود. درصد خیلی کمی از بیماران وارد چرخه درمان با روش‌های کمک باروری مثلIUI، IVF، لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی می‌شوند. مراکز درمان ناباروری به‌نظر من به مقدار کافی در اختیار مردم است ضمن اینکه چند سالی است که فلوشیپ ناباروری و IVF در دانشگاه تدریس می‌شود و تجهیزات و دارو‌های به روز مورد نیاز در این حوزه در دسترس است. ولی برخی از مواد مصرفی مورد نیاز ممکن است در برخی مراکز با کمبود مواجه باشد و برخی داروها که بسته به نیاز و شرایط بیمار تجویز می‌شود مشابه ایرانی نداشته باشد و مریض برای خارجی آن هزینه بیشتری پرداخت کند و به راحتی آن را نیابد. از آنجا که سیکل درمانی باید به‌صورت دقیق و به‌موقع انجام شود، تأمین دارو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص برای کسانی که پاسخ‌های تخمدانی پایینی دارند.

وی با اشاره به پرداخت ۸۵درصد هزینه‌های درمان ناباروری (به جز دارو) در سال‌های اخیر در پی ابلاغیه رهبری برای افزایش جمعیت گفت: این سوبسید شامل زوجینی می‌شود که خانم زیر ۴۰سال باشد، یکی از زوجین ایرانی باشد و نازایی آنها اولیه باشد (سابقه بارداری موفق نداشته باشند) و با آن در هر سال می‌توان خدمات ۲سیکل IUI، یک سیکل IVF و یک سیکل انتقال جنین منجمد را ارائه کرد. بیمار‌ها درصورت داشتن این شرایط ۱۵درصد هزینه‌های درمان ناباروری بدون هزینه دارو را پرداخت می‌کنند. آزاده اکبری سنه در پاسخ به اینکه آیا شانس باروری در مراکز دولتی و خصوصی با هم فرق می‌کند، می‌گوید: در هر سیکل شانس باروری موفق ۴۰درصد است، وقتی سن بالاتر می‌رود کیفیت تخمک پایین می‌آید و تعداد تخمک‌ها و جنین‌های حاصله کمتر می‌شود؛ در نتیجه شانس باروری موفق کمتر می‌شود؛ ممکن است در برخی از مراکز درمانی مراجعه‌کنندگانی که سن بالاتری دارند یا پاسخدهی تخمدانی کمتری دارند را از همان ابتدا پذیرش نکنند و یا از تخمک اهدایی بیشتر استفاده کنند بنابراین آمارها موفقیت بالاتری را گزارش کنند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد اینکه آیا در میان دلایل ناباروری، گزینه‌ای وجود دارد که مختص ایرانیان باشد، گفت: در ایران و در کل خاورمیانه تنبلی تخمدان ناشی از تخمدان پلی‌کیستیک شایع‌تر از دلایل دیگر است که گزینه‌های درمانی خاص خود را می‌طلبد. وی با اشاره به تغییر سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط موجود می‌گوید: بعد از اینکه وزارت بهداشت کمک هزینه‌ای را برای این کار در اختیار مراکز درمانی قرار داد، بسیاری از کسانی که توان مالی آن را نداشتند برای درمان مراجعه کردند. این طرح باید پویا باشد و با شرایط جدید خود را وفق دهد؛ یک مسئله مهم که من در این سال‌ها با آن مواجه شده‌ام و همچنان همکاران این حوزه به‌دنبال هدفمند کردن آن هستند، بحث اهدای تخمک و جنین و استفاده رحم جایگزین است.

این روش‌ها در کشور در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفت بدون اینکه نظارت و ثبتی در کار باشد. ممکن است فردی اهدا‌کننده یا در‌واقع به‌نظر من فروشنده تخمک باشد و برای آن هزینه‌ای از خانواده گیرنده تخمک بگیرد و چندین بار در سیکل IVF قرار گیرد. گذشته از اینکه این کار چه عوارضی برای زن اهدا‌کننده می‌تواند داشته باشد؛ مثل اینکه من خودم دیدم که زنی تخمدان خود را بابت این کار از دست داد، اهدای تخمک می‌تواند اختلالات زیادی مانند مسئله ازدواج با محارم و بیماری‌های ژنتیک را به همراه بیاورد. تخمک حاوی متریال ژنتیکی است و عدم‌کنترل اهدای آن در سال‌های آینده می‌تواند مشکلات ژنتیک و احساسی ایجاد کند. اگرچه زوجین از لحاظ ژنتیک مورد بررسی قرار می‌گیرند، تکرار یک ژن در تعداد زیاد در جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه اهدای اسپرم به‌صورت شرعی و قانونی وجود ندارد ولی نمی‌توانم بگویم که در مراکز غیردولتی اصلا انجام نمی‌شود. اگر شرایط به‌گونه‌ای نباشد که بتوان جنین از زوجین به‌دست آورد ما در مراکز دولتی، زوجین را به اهدای جنین هدایت می‌کنیم. ما در تلاشیم که سیستم اهدای تخمک، جنین و رحم جایگزین به‌دلیل عواقب طولانی مدت و نامشخص آن ثبت و کنترل شود.

هنوز کسانی که برای درمان ناباروری به سراغ روش IVF می‌روند دوست دارند پسردار شوند آن هم چند قلو. دکتر آزاده اکبری در این‌باره می‌گوید: انتخاب جنسیت در روش IVF ممکن است، ولی در مراکز درمانی دولتی فقط برای مواردی استفاده می‌شود که احتمال وقوع بیماری وابسته به جنس وجود داشته باشد؛ مثل اینکه تمام پسران یک خانواده مبتلا به هموفیلی باشند. در این صورت گزینه دختر انتخاب می‌شود. در مورد چندقلو‌زایی نیز باید بگویم تمام هنر یک پزشک در این است که یک جنین با کیفیت را به رحم منتقل کند. چندقلو‌زایی به نوعی اختلال به‌حساب می‌آید چون هم جان مادر را به خطر می‌اندازد هم با نوزادانی مواجهیم که می‌توانند نارس و کم وزن باشند.