۱۳۹۸-۰۲-۰۷

پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی

پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی ! به […]